Skip to Main Content

ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ।

ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਕੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ।

ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ, ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 858 858 ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 262 376 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ

ਜੂਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)

ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜੂਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ