Skip to Main Content

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ

ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 858 858

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Close up of a female walking in a nature park

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
Counselling session interview

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
Group of kids blowing bubbles

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ

ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ ਨੂੰ 1800 858 858 ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਂਬਲਰ ਹੈਲਪ ਯੂਥਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 262 376 ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈਪਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ 24/7 ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

* 2015 ਦੇ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 91% ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।